รหัสนักศึกษา   เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่ Passport  

คำแนะนำการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต
 

           โปรดใช้ Browser Internet Explorer (IE)   Version 7 ขื้นมาเท่านั้นในการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต
           ในการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน นักศึกษาต้องลงข้อมูลตามความเป็นจริง -- หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโดยนักศึกษาเอง นักศึกษาไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับทางมหาวิทยาลัย       
           เพื่อป้องกันการลงทะเบียนผิดพลาดให้นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากชุดวิชาในหลักสูตร
          ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรอื่น
          ระบบนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้เพียง ประเภทการลงทะเบียนละ 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา
          นักศึกษาต้องเป็นสมาชิกการให้บริการการเงินทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารที่นักศึกษามีบัญชีเงินฝาก และธนาคารนั้นเป็นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยในการให้บริการตัดเงินในบัญชีนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต

          นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตแล้วพิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมบาร์โค้ดไปชำระที่ ทุกสาขา

 

   หากนักศึกษายังไม่ได้เป็นสมาชิกบริการการเงินทางอินเตอร์เน็ตโปรดสมัครเป็นสมาชิกใช้บริการกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งข้างล่างนี้
โดยนักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเหล่านี้อยู่ก่อนแล้ว(คลิกที่โลโก้ธนาคารเพื่อสมัครใช้บริการการเงินทางเน็ต แต่นักศึกษาต้องทะเบียนเรียนที่ Web ของมหาลัยเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการจ่ายเงินเข้าบัญชีผิด และทำให้เกิดปัญหาข้อมูลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ )