รหัสนักศึกษา   เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่ Passport  

คำแนะนำการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต

           โปรดใช้ Browser Internet Explorer (IE) ในการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เพราะบางฟังก์ชั่นรองรับเฉพาะการทำงานของ IE เท่านั้น
           ในการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน นักศึกษาต้องลงข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโดยนักศึกษาเอง นักศึกษาไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับทางมหาวิทยาลัย       
           เพื่อป้องกันการลงทะเบียนผิดพลาดให้นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากชุดวิชาในหลักสูตร ชุดวิชาห้ามลงทะเบียนเรียน(ในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ )และประวัติผลการเรียน
          ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรอื่น
          ระบบนี้ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้เพียง ประเภทการลงทะเบียนละ 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา
          นักศึกษาต้องเป็นสมาชิกการให้บริการการเงินทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารที่นักศึกษามีบัญชีเงินฝาก และธนาคารนั้นเป็นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยในการให้บริการตัดเงินในบัญชีนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่ง

 

 

   หากนักศึกษายังไม่ได้เป็นสมาชิกบริการการเงินทางอินเตอร์เน็ตโปรดสมัครเป็นสมาชิกใช้บริการกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งข้างล่างนี้
โดยนักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเหล่านี้อยู่ก่อนแล้ว(คลิกที่โลโก้ธนาคารเพื่อสมัครใช้บริการการเงินทางเน็ต)